\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm
 indent = #0
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }
 \context {
  \Staff
  \override TimeSignature #'style = #'numbered
  \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Hvěz -- dič -- ky, dob -- rou noc, já už jdu spát,
 hvěz -- dič -- ky, dob -- rou noc, já už jdu spát.
 Vy za mne hlí -- dej -- te,
 u -- blí -- žit ne -- dej -- te,
 pa -- nen -- ce mé mi -- lé,
 kte -- rou mám rád.
}

melody = \chordmode {
 d2. d a:7 d d
 d a:7 d
 a a a a:7 d d a:7 d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}   
theChords = \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 a4 d d
 d8 e fis2
 g4 e fis
 d2 r4
 fis fis fis
 fis8 g a2
 b4 g a
 fis2.
 \repeat volta 2 { 
  e4 e e e8 fis e2
  e4 e e
  e8 fis g2
  a,4 d d d8 e fis2
  g4 e fis
  d2.
 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Hvězdičky, dobrou noc" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Zvolna" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-33
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { [: Stříbrný měsíčku na nebíčku, :] }
     \line { dej za mne mé milé, panence rozmilé, }
     \line { slaďounkou hubičku na dobrou noc. }
    }
   }
  }
 }

}