\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 18.0\cm
 indent = #0
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context {
  \Staff
  \override TimeSignature #'style = #'numbered
  \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Hrá -- ly du -- dy u Po -- bu -- dy, já jsem je sly -- še -- la. Dá -- va -- li mně
 ko -- mi -- ní -- ka, já jsem ho ne -- chtě -- la. A já ra -- dši krej -- čí -- ho, to je ně -- co
 lep -- ší -- ho, u -- ši -- je mi šně -- ro -- vač -- ku ze sa -- mý -- ho zla -- tý -- ho.
}

melody = \chordmode {
 e2 e e b:7 e
 e
 e
 b4:7 e e2 b:7 e
 b:7 e e e b4:7 e
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}   

theChords = \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key e \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 e8 gis b, gis' \noBreak 
 e gis b, gis' \noBreak
 b4 gis8 e \noBreak
 dis8 fis b,4 \noBreak
 e8 gis b, gis' \noBreak
 
 e gis b, gis' \noBreak
 b4 gis8 e \noBreak
 dis fis e4
 \break
 b'8 b gis e 
 dis fis b,4
 b'8 b gis e
 
 dis fis b,4
 e8 gis b, gis'
 e8 gis b, gis'
 b b gis e
 dis fis e4 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Hrály dudy" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
  composer = "(Doprovod: 3)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-19
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Ještě lepší, nežli krejčí, dudáček je jako květ, }
     \line { přijde ke mně, zadudá mně, všichni budou závidět. }
     \line { Zadudej mi, trošíčku, mojí milou písničku! }
     \line { Přijdeš-li k nám dneska večer, dám ti sladkou hubičku. }
    }
   }
  }
 }

}