\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 paper-width = 21.0\cm
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = #150
 indent = #0
}

\layout {
 line-width = #150
 \context { 
  \Score
  \override MetronomeMark #'padding = #'-3
 }

 \context { 
  \Staff
  \override TimeSignature #'style = #'numbered
  \override StringNumber #'transparent = ##t
 }
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Haj -- ha, hu -- sy, ze pše -- ni -- ce, haj -- ha, hu -- sy, ze ži -- ta,
 lep -- ší je ta ma -- lá hol -- ka, než -- li je ta ve -- li -- ká, ve -- li -- ká.
}


melody = \chordmode {
 b2:7 e2 b2:7 e2
 a2 e b:7 e \set chordChanges = ##f e
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}   

theChords = \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key e \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 fis8 fis dis b
 e gis e gis
 fis fis dis b
 e gis e4 \break
 \repeat volta 2 { 
  a8 a a fis
  gis gis gis e 
  fis fis fis dis
 }
 \alternative { 
  { e8 gis b4 } 
  { e,8 gis e4 \bar "|." }
 }
}

\score {
 <<
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \context ChordNames { \theChords }
  \context FretBoards { \theFretBoards }
  \new Staff {
   \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
  }
  \new Lyrics = "lyricsI" {
   \lyricsto "voiceMelody" \verseI
  }
 >>
}

\header {
 tagline = ##f
 dedication = "lidová píseň"
 title = \markup \center-column { "Hajha, husy" }
 poet = \markup { "Česká" }
 meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
 composer = "(Doprovod: 5, 4)"
}

\markup {
 \fill-line {
  \hspace #-20
  \column {
   \line \smallCaps { 2. }
   \line \bold { }
   \italic {
    \line { Ta malá se sama točí, a ta velká nemůže, }
    \line { ona čeká na chasníka, až jí chasník pomůže. }
   }
  }
 }
}