\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ej, lás -- ko, lás -- ko, ty nej -- si stá -- lá,
 ja -- ko vo -- děn -- ka me -- zi bře -- ha -- ma.
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"2."
 Vo -- da u -- ply -- ne, lás -- ka po -- mi -- ne,
 ja -- ko lís -- te -- ček na roz -- ma -- rý -- ně.
}

melody = \chordmode {
 e2.:m a4:dim7 e2:m a2:m ais4:dim7 b4:7 e2:m
 b2.:7 e:m a2:m ais4:dim7 b:7 e2:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \repeat volta 2 { e4 b' b c b2  a4 b g fis e2 }
 \repeat volta 2 { fis4 b,2  e4 b' b a b g fis e2 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ej, lásko, lásko" }
  poet = \markup { "Moravská ze Slovácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Zdlouha" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}