\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Čer -- ve -- ná, mo -- drá fi -- a -- la, fi -- a -- la,
 kdes jí má mi -- lá tr -- ha -- la, tr -- ha -- la,
 kdes ji má mi -- lá tr -- ha -- la?
}

melody = \chordmode {
 a2. d a a a e a a a a e a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {
  a4 cis e a2 fis4
  fis e e fis e e cis cis cis e2 b4
  d4 cis cis d cis cis a4 cis e a2 cis4
  b2 b4 a2 r4 
 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Červená, modrá fiala" }
  subtitle = "Utíkej, Káčo"
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Hybně" }
  composer = "(Doprovod: 8)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #5
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Trhala jsem ji v zahrádce, }
     \line { zabolelo mě mé srdce. }
    }
   }
   \hspace #-15
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Zelené, bílé ořeší, }
     \line { ach, kdo mé srdce potěší? }
    }
   }
  }
 }
 \markup {
  \vspace #1
  \fill-line {
   \hspace #-30
   \column {
    \line \smallCaps { 4. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Zarmoutil mně ho ledakdo, }
     \line { ale potěšit nemá kdo. }
    }
   }
  }
 }

}