\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Bra -- tři, bra -- tři,
 buď -- me jen ve -- se -- lí,
 bra -- tři, bra -- tři, ra -- duj -- me se.
 Nou -- ze nám pře -- sta -- la,
 bí -- da nám na -- sta -- la,
 bra -- tři, bra -- tři, ra -- duj -- me se.
}

melody = \chordmode {
 c2. c g:7 c c c g:7 c g:7 g:7 c c c c g:7 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 g2 e4 g2 e4 g e d a'4. g8 g4
 g2 e4 g2 e4 f e d c2 r4
 \repeat volta 2 { d4 d e g4. f8 f4 e e f a4. g8 g4 g2 e4 g2 e4 f e d c2 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Bratři, bratři" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rozmarně" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

}