\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Bo -- le -- slav, Bo -- le -- slav,
 pře -- krás -- né -- měs -- to.
 Ne -- plač hol -- ka, ne -- na -- ří -- kej,
 mo -- je ne -- věs -- to. to.
}

melody = \chordmode {
 d2 d d a:7 g d a:7 d
 \set chordChanges = ##f d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { d4 a8 d  fis4 d8 fis a8 a g fis e4 r4 }
 \break \repeat volta 2 { g8 g b b a a fis fis g g e e }
 \alternative { { a4 r4 } { d,4 r4 } } \bar "|."
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Boleslav, Boleslav" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff { \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody } }
   \new Lyrics = "lyricsI" { \lyricsto "voiceMelody" \verseI }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-5
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { [: Jakpak nemám plakat, }
     \line { smutná naříkat. :] }
     \line { [: Když tě vidím do vojenských }
     \line { šatů oblíkat. :] }      
    }
   }

   \hspace #25
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { [: Ty vojenské šaty }
     \line { trápí srdce mé. :] }   
     \line { [: Neplač, holka, nenaříkej, }   
     \line { vždyť se sejdeme :] }   
    }
   }
  }
 }

}