\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Znám já há -- jí -- ček ze -- le -- ný,
 znám já há -- jí -- ček ze -- le -- ný.
 Ach, má mi -- lá,
 pěk -- nás má mi -- lá,
 čer -- ve -- ná.
}

melody = \chordmode {
 c2. c d:m g c c d:m g c a:m d:7 c2 d4:m e2:m g4:7 c2. 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 g4 g g g2 d8( e) f2 e4 d2 e8( f) g2 a4 g2 d8( e) f2 e4 d2 e8( f) g2 e4 c2 r4 c4 b c e2 f4 e2 d4 c2 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ach, má milá" }
  poet = \markup { "Moravská balada" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Zvolna" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-10
   \column {
    \line \smallCaps { }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { 2. Pod ním je louka zelená, ...}
     \line { 3. Na ní studánka roubená, ...}
     \line { 4. V ní se má milá umejvá, ...}
     \line { 5. A když se bíle umyla, ...}
     \line { 6. Bílým šátečkem utřela, ...}   
    }
   }
   \hspace #35
   \column {
    \line \smallCaps { }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { 7. Tak hned falešně myslela, ...}
     \line { 8. Co jsem se Tebe nahledal, ...}
     \line { 9. Hory, doly jsem obešel, ...}
     \line { 10. A nikde jsem Tě nenašel, ...}   
     \line { 11. Znám já hájíček zelený, ...}
    }
   }
  }
 }

}