\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ach, ne -- ní tu, ne -- ní,
 co by mne tě -- ši -- lo,
 ach, ne -- ní tu, ne -- ní,
 co mne tě -- ší.
 Kdy -- by tu bý -- va -- lo,
 co mne tě -- ší -- va -- lo,
 by -- lo by mé srd -- ce
 ve -- se -- lej -- ší.
}

melody = \chordmode {
 g2.:7 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 a4 g4. f8  f4 e e
 e^\markup { \with-color #blue \translate #'(-1.0 . 0.2) "similarly" }
 d d a' g g   a4 g4. f8  f4 e e e d d c2 r4
 e4 d d f e e g f f a g g a4 g4. f8  f4 e e e d d c2 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ach, není tu, není" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: 2, 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-10
   \column {
    \line \smallCaps { 2. }
    \line \bold {}
    \italic {
     \line { Jaké to vorání bez pluhu, bez koní, }
     \line { jaké to vorání bez koleček? }
     \line { Takové vorání, jako milování, }
     \line { jako milování bez hubiček! }      
    }
   }
   \hspace #35
   \column {
    \line \smallCaps { 3. }
    \line \bold { }
    \italic {
     \line { Pořád mně dávají, co se mně nelíbí, }
     \line { pořád mně dávají, co já nechci. }
     \line { Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce, }     
     \line { půl ho dal nebožce, půl by dal mně. }   
    }
   }
  }
 }

}