\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 A -- dám -- ku náš, co -- pak dě -- láš?
 Na lou -- ce ti pa -- sou, ty jsi me -- zi cha -- sou,
 o nic ne -- dbáš, o nic ne -- dbáš.
}

melody = \chordmode {
 c2. c c c f c g:7 c g:7 c g:7 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 g4 g e8( f) g2 r4 g4 g e8( f) g2 r4
 f4 a a a g g g f f f e e e d d g2 r4
 e4 d d c2 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Adámku náš" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line {
   \column {
    \line \smallCaps { Slova }
    \line \bold { sloka I }
    \italic {
     \line { }
     \line { Adámku náš, copak děláš? }
     \line { Děti jdou do školy, tys ještě v posteli, }
     \line { na nic nedbáš, na nic nedbáš. }
    }
   }
   \hspace #1
   \column {
    \line \smallCaps { s alternativou }
    \line \bold { sloka II }
    \italic {
     \line { }
     \line { Adámek vstal, boty hledal.}
     \line { Nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty}
     \line { včera si dal, včera si dal.}
     \line { ( všechno zaspal, všechno zaspal. ) }
    }
   }
  }
 }

}