\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.50\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Čí -- žeč -- ku, čí -- žeč -- ku,
 ptáč -- ku ma -- lič -- ký,
 po -- věz mi čí -- žeč -- ku,
 jak se -- jou mák?
 Aj tak, tak se -- jou mák,
 aj tak, tak se -- jou mák,
 aj tak, tak se -- jou mák,
 tak se -- jou mák.
}

melody = \chordmode {
 d2 d a:7 d d d a:7 d 
 g d a:7 d g d a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d8 a d e  fis4 d  e cis8 cis  d4 a
 d8 a d e  fis4 d  e cis8 cis  d4 r4
 g8 g e4  fis8 fis d4  e8 e cis4
 d8 e fis4 g8 g e4  fis8 fis d4
 e4 cis8 cis d4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Čížečku, čížečku" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \fill-line { 
   \hspace #1
   \column {
    \line { 2. ... roste ... } 
    \line { 3. ... kvete ... }
   }
   \hspace #-5
   \column {
    \line { 4. ... plejou ... } 
    \line { 5. ... zraje ... }
   } 
   \hspace #15
   \column {
    \line { 6. ... lámou ... }
    \line { 7. ... jedí ... }
   }
  }
 }

}