\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm
 indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 A já po -- řád, kdo to je? Kdo to je, že nám ne -- dá po -- ko -- je?
 A já po -- řád, kdo to tlu -- če a on bed -- nář na o -- bru -- če.
 A já po -- řád, kdo to je? Kdo to je, že nám ne -- dá po -- ko -- je?
}

verseII = \lyricmode {
 \repeat unfold 17 { " " }
 Bed -- nář su -- dy do -- dě -- lá -- vá,
 při tom vel -- ké rá -- ny dá -- vá.
}

melody = \chordmode {
 d2 d g d:dim7 d a:7 d d4 a:7 d2 a:7 d d d g d:dim7 d a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords
 \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { 
  d4 fis a d b8 b b4 b8 b b4  a8 b a g  fis4 e d r4
  \break fis8 a e g d fis fis d cis e e cis d fis fis d
  \break d4 fis a d b8 b b4 b8 b b4  a8 b a g  fis4 e d r4 
 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "A já pořád, kdo to je?" }
  poet = \markup { "Česká z Bydžovska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegreto" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }
}